Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku, 
ogłasza konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny 
na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa

·  Forma oraz podstawa prawna konkursu:
Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny

·  Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z otoczeniem. W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych.

·  Regulamin:
Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem:
http://architektsarp.pl/rynek-slupsk/regulamin/
kontakt: stary-rynek@architektsarp.pl

·  Terminy:
·       ogłoszenie konkursu – 30.04.2018 r.;
·       składanie pytań o warunki uczestnictwa w konkursie –18.05.2018r.;
·       składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie najpóźniej – do 25.05.2018r.;
·       zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych – do 01.06.2018r.;
·       ostateczny termin nadsyłania pytań –08.06.2018r.;
·       ostateczny termin odpowiedzi na pytania –15.06.2018r.;
·       termin złożenia prac konkursowych etap I –09.07.2018r.;
·       posiedzenie Sądu konkursowego – do 20.07.2018r.;
·       powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w etapie II – do 23.07.2018r.;
·       termin złożenia prac konkursowych – etap II 24.09.2018r.;
·       posiedzenie Sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu – do 03.10.2018r.;

·  Zasady uczestnictwa w konkursie
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział podmioty, które:
–       posiadają odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej;
–       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej i zamówienia na dokumentację projektową;
–       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków Uczestnicy składają w ramach Wniosku oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu). Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu i opracowaniu Regulaminu, członków Sądu i podmioty, które z nimi współpracują lub współpracowały w okresie 2 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), ekspertów oraz Uczestników, którzy podlegają wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi
w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

·  Kryteria oceny:
1)            jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanego zagospodarowania, jego stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ono spełnia;
2)            atrakcyjność programowo-przestrzenną proponowanej zabudowy i zagospodarowania części studialnej opracowania;
3)            integralność kompozycji całości;
4)            wpisanie w strukturę zabytkowego centrum miasta zarówno na etapie realizacji pracy konkursowej jak i po docelowym uporządkowaniu kwartału zabudowy pomiędzy placem Starego Rynku, a ulicami: Grodzką, Piekiełko, Zamenhofa;
5)            zgodność z  wytycznymi projektowymi i wytycznymi konserwatorskimi;
6)            funkcjonalność zagospodarowania;
7)            łączny koszt budowy;
8)            walory eksploatacyjne.

Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie
o rozpiętości od 0–100. Powyższe kryteria stosowane będą w każdym z etapów odpowiednio do zakresu problematyki podejmowanej w danym etapie.

·  Rodzaj i wysokość nagród:
Maksymalna pula nagród i wyróżnień – 90.000 zł

I NAGRODA minimum 30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki,
WYRÓŻNIENIA minimum 5 000 zł dla każdego uczestnika konkursu, zakwalifikowanego
do II etapu, który nie uzyska nagród w konkursie

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.