Konkurs jest rekomendowany przez SARP – Rekomendacja nr 017/R/2022

Procedura konkursowa:
Konkurs ograniczony, jednoetapowy Organizator:

Powiat Świdwiński ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
Wartość konkursu: 1 500 000,00 zł brutto + 70 000,00 zł brutto = 1 570 000,00 zł brutto

Harmonogram konkursu
Przekazanie do publikacji ogłoszenia o Konkursie 1 luty 2022 r.
Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie  treści Regulaminu  konkursu, dotyczących przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,                    
Organizator  udzieli wyjaśnień i zamieści  je na Platformie Zakupowej niezwłocznie,  jednak nie  później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Do 24 lutego 2022 r.
Termin  składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków
o dopuszczenie do udziału w Konkursie z niezbędnymi Załącznikami.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

Do dnia 3 marca 2022 r. do godz. 14:00
Informacja o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie. Do 18 marca 2022 r.
Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie  treści Regulaminu  konkursu, dotyczących prac konkursowych,

Organizator  udzieli wyjaśnień i zamieści  je na Platformie Zakupowej niezwłocznie,  jednak nie  później niż na 60 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych.

Do 31 marca 2022 r.
Termin ostateczny składania prac konkursowych

Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę

Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny wskazany w Rozdziale I pkt 1.2.

Do 22 czerwca 2022 r. do godz. 14:00
Ogłoszenie wyników Konkursu na Platformie oraz zawiadomienie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.                     

Do 15 lipca 2022 r.
Wystawa nagrodzonych prac konkursowych, dyskusja pokonkursowa.
Organizator poinformuje o miejscu i terminie wystawy i dyskusji oraz ewentualnych uwarunkowaniach ich przeprowadzenia.
Po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników konkursu

link do konkursu:

https://powiatswidwinski.ezamawiajacy.pl/pn/powiatswidwinski/demand/notice/public/51712/details