Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości S.A. przy wsparciu Stowarzyszenia
Architektów Polskich Oddział Wrocław zapraszają do wzięcia udziału w
Konkursie architektoniczno-urbanistycznym z prekwalifikacją kandydatów
(konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i
Odolanowską we Wrocławiu prowadzonego w ramach programu Mieszkanie Plus.


O KONKURSIE
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i usługowej z garażami w obszarze pomiędzy ulicami
Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu. Program funkcjonalny inwestycji
obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinna z dopuszczeniem
lokalizacji usług w kondygnacji parteru oraz jako samodzielnych
obiektów usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
infrastrukturą. Teren opracowania konkursowego obejmuje obszar objęty
obowiązującym planem miejscowym przyjętym Uchwałą NR XVIII/516/04 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na osiedlu
Zakrzów VII we Wrocławiu.

Obszar opracowania konkursowego składa się z części realizacyjnej
(Zakres Inwestycji: Teren 1, Teren 2, Teren 3) oraz z części
studialnej (działki nie będące własnością Inwestorów a powiązane
przestrzennie i funkcjonalnie z terenem Inwestycji opisano jako Teren
4).

Teren 1 stanowi własność MDR Wrocław Zatorska-Odolanowska Sp. z o.o.
(Spółka celowa PFRN), Teren 2 oraz Teren 3 to nieruchomości Grupy
Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Tereny te jako
składowe Zakresu Inwestycji, będące przedmiotem jednego, wspólnego
opracowania konkursowego stanowią odrębne nieruchomości, których
realizacja będzie przebiegać niezależnie. Prace Konkursowe powinny
umożliwiać niezależny przebieg ich realizacji.

Jednym z celów konkursu jest wypracowanie wytycznych do zmiany ww.
MPZP, w związku z czym Uczestnicy konkursu powinni zaproponować nowe
rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne dla terenu opracowania
konkursowego ale zgodne z obowiązującym Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia za wyjątkiem
Terenu 1 Etap I oraz ewentualnie Terenu 3.

Architekci mają do dyspozycji w przypadku:
Terenu 1 obszar o powierzchni 123 297 m2. Przewiduje się, że może tam
powstać nie mniej niż 58 998 m2 PUM oraz 3 844 m2 PUU.
Terenu 2 obszar o powierzchni 115 987 m2. Przewiduje się, że może tam
powstać nie mniej niż 46 557 m2 PUM+PUU.
Terenu 3 obszar o powierzchni 13 340 m2.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji lub najlepszych
koncepcji pod względem rozwiązań przestrzennych (urbanistycznych) i
architektonicznych na zadanym terenie i skierowanie jej lub ich do
realizacji.

Zakres Inwestycji i opracowania Konkursowego oznaczono na Załączniku
nr 11 do Regulaminu natomiast szczegółowe wytyczne urbanistyczne i
architektoniczne do Konkursu zwierają Załączniki nr 10a i 10b do
Regulaminu.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja
kandydatów, która kończy się 18 listopada 2019 r.

Do kolejnego etapu Konkursu Sąd Konkursowy wyznaczy od 4 do 6 uczestników.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 23 marca 2020 r.

W Sądzie Konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Miasta Wrocław
oraz niezależni architekci wskazani przez SARP Oddział Wrocław.

TERMINY:
1. Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie
Internetowej Konkursu do dnia 04.11.2019 r.
2. Składanie zgłoszeń do Konkursu przez zarejestrowanych – do dnia
08.11.2019 r.
3. Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu – do dnia 18.11.2019 r.
4. Spotkania warsztatowe 1 z Uczestnikami Konkursu – 12.12.2019 r.
oraz 13.12.2019 r.
4. Spotkania warsztatowe 2 z Uczestnikami Konkursu – 10.02.2020 r.
oraz 11.02.2020 r.
5. Składanie prac konkursowych przez Uczestników – dnia 13.03.2020 r.
6. Prezentacja prac konkursowych przez Uczestników Konkursu – dnia
17.03.2020 r.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu – dnia 23.03.2020 r.

Informacje o Konkursie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na
Platformie Internetowej Konkursu:
https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursZatorska/

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres:
konkursZatorska@npfr.pl